Karmaens tid, det er ditt innerste «jeg» som skaper det du vil erfare fremover!

Dette er en tid der Karma er i ferd med å bli et åpenbart tema, også utenfor de «spirituelle» miljøer. Karma er det «letteste» og «vanskeligste» å definere, fordi Karmaens plass, rolle og natur ligger innerst i oss. Dypt ned i underbevisstheten, der vi kanskje tror vi ikke engang har tilgang.

Ønsker du å oppleve større grad av flyt og tiltro til deg selv og ditt liv, er det en veldig god ide å sette av noen minutter for å få en innsikt inn i «Karmaens verden», som er din fremtid, -OG sannsynligvis også til de du har rundt deg.

I denne artikkelen skal jeg trekke inn hvor gjennomsyret «verden» er av Karma, det er kun definisjon, språk, område og grad av selvinnsikt som påvirker hvordan det blir fremstilt!

MeToo kampanjer og ikke minst tildelingen av Nobels Fredspris, 2018, begynner å vise i hvilken grad vi mennesker er i et skifte. Et skifte jeg skal beskrive her, som påvirker enhver av oss; og som er ESSENSIELT for de som kommer etter oss.

«Går det, så går det» holdninger er for lengst gått langt ut på dato, og konsekvensene vil være enorme, for de som tror at vridning av lovens ordlyd gjør deg fri.

Karma kan lett settes i sammenheng med Newtons tredje lov: Om to legemer påvirker hverandre, er kraften som virker fra det første legemet på den andre like stor og motsatt rettet til kraften som virker fra det andre legemet mot den første.

Eller lettere sagt: Hver handling utløser en tilsvarende motreaksjon. Her snakker man om Kraft og Motkraft, og dette er både en definert lov i fysikken, men også fundamentet i Karma. Men, i Karmatilfellet, ligger det en vilje, en intensjon og et valg.

Fysikken sier at vi kan ikke berøre, uten å bli berørt, men ikke alle krefter forutsetter berøring. I fysikken snakker en om nærkrefter og fjernkrefter. I den spirituelle lære snakker vi om innsikt og forståelse av egne handlinger. Den fantastiske Maya Angelou sier det slik:

Do the best you can, until you know better. When you know better, do better!

Går vi innom jus’en vil vi se at også juridisk tankegang er basert på Karmatiske prinsipper, men satt i system, med konsekvenser.

Rettskildeprinsipper:

Hvordan man resonnerer, blir styrt av visse rettskildeprinsipper som er et sett retningslinjer som sier noe om hvilke rettskildefaktorer det er tillatt å bruke (relevansspørsmålet), hvordan en rettskildefaktor skal forstås og tolkes (slutningsspørsmålet) og hvilken betydning eller vekt en rettskildefaktor kan tillegges (vektspørsmålet).

De ulike rettskildefaktorene har ulik vekt i seg selv og i forhold til hverandre. Dette innbyrdes vektforholdet varierer bl.a. ut fra hvilket rettsområde det dreier seg om. F.eks. er det av avgjørende betydning at det finnes en lovbestemmelse når det er spørsmål om straff, fordi ingen kan straffes uten hjemmel i lov.
Noen eksempler:

  1. Man kan ikke bruke Moselovens regler for å straffe noen i Norge. Den er ikke gyldig lov.
  2. Man kan ikke som saksbehandler i NAV gi en 65-åring alderstrygd når lovteksten sier at man må være fylt 67 år. Lovteksten tillater ikke en slik slutning.
  3. Hvis Høyesterett har tolket en vag lovtekst på en bestemt måte, kan du ikke legge mer vekt på dine egne vurderinger av de reelle hensyn, selv om du synes det resultatet Høyesterett kom til er urimelig. En dom i Høyesterett veier mye tyngre enn dine vurderinger.

En rettskildefaktor, også kalt rettsgrunnlag, er en argumentkilde som brukes for å kunne løse rettslige problemstillinger, så som å finne fram til hva som er innholdet i en rettsregel, eller å løse en tvist mellom parter som er uenige. Rettskildeprinsippene angir hvordan rettskildefaktorene skal benyttes og vektlegges.

Når dette skal settes inn i en psykologisk eller spirituell sammenheng, må vi forholde oss til at vi består av de samme bestanddeler som KOSMOS.

Dette betyr at alt som påvirkes av fysikkens lover, påvirker oss. Alt som påvirkes av juridiske prinsipper, er nå på vei over til å favne etikk, på grunnlag av at vi har fri vilje.

Mange diskuterer hvor fri vilje vi egentlig har, og dette er basis for ALL selvutvikling!

Å finne inn til våre dypeste styringssystemer, kjerneintensjon og handlingsstrukturer. Først da, kan vi vel egentlig si at vi har fri vilje.

Det er en forskjell mellom Jus og Etikk. Denne er heldigvis på vei opp mot overflaten. Både MeToo, og de fantastiske mottakerne av Nobels fredspris 2018, viser at vi nå begynner å se på handlinger som skjer «rett under nesen på ansvarlige myndigheter».

Vi er vibrasjon, vi er Hertz, akkurat som hele KOSMOS og samtlige systemer i kroppen, ned på atomært nivå. Vi, som mennesker, er underlagt de samme fysiske lovene, mens bevisstheten vår er underlagt de kvantefysiske lovene.

Det betyr at selv om vi «kan komme unna» med noe, fra et Newtonsk fysikknivå, eller et lands juridiske «smutthull», så vil den kvantefysiske, etiske, Karmatiske konsekvensen allikevel komme.

Karma er ingen straff, ingen hevn eller et system, som gjør at du MÅ oppleve det samme som du har gjort, sagt eller løyet om. Karma er motkraften som gir deg mulighet til å integrere den dypere visdommen i dine handlinger.

Karma kan derfor også komme som en konkret konsekvens av det du ikke gjorde, det du ikke sa eller det du ikke sto frem med. Lover og Etikk vil overlappe hverandre, men det er fundamentale forskjeller, som vi nå som menneskehet er NØDT til å ta inn over oss.

Vi er der utviklingsmessig at vi ikke lenger kan komme unna løgnene. De skader oss, andre og økosystemet Gaia, Moder Jord!

  • Loven er et systemisk sett av universelt aksepterte regler og reguleringer, som er utviklet av kompetente myndigheter, som for eksempel de folkevalgte (her kan man trekke noe tvil om «kompetente» innimellom, men det er i alle fall hva det juridiske fundamentet er).
  • Etikk er prinsipper som veileder en person eller samfunnet, skapt for å skille mellom riktig og galt, bra eller dårlig i gitte situasjoner. Her ligger både moralske- og handlings-forventninger.
  • Lover er skriftlige og publisert, mens etikk er mer abstrakt.
  • Bryter du lover, vil du kunne straffes etter gitte regler og praksis. Oppfører du deg på en uetisk måte, kan du i prinsippet komme unna med det. Selv om du blir gjennomskuet.

Loven gjelder for alle, og alle skal behandles på samme måte. Etikken har vært mer fordekt, slik at noen kommer unna med oppførsel vi ikke anerkjenner, mens andre ikke gjør det.

Her skjer det i våre dager et DRASTISK skifte, når mennesker må møte konsekvenser av sin etiske fortid, selv om ikke lover har tilbakevirkende kraft, som en del av jus’ens forutsigbarhet.

Når det gjelder fri vilje, er det mange områder som kun ender opp med smak og behag.

Det er ingen, verken juridisk lov, eller etisk føring, som sier at du ikke kan sette opp et bad på denne måten. Men, dersom du har «bestilt et bad oppført» av en godkjent håndverkerbedrift, ville du fått medhold på alle nivåer om at dette ikke er resultatet du forventet. Og du ville fått et nytt bad, basert på etablerte normer for våtrom.

Dette blir Akilleshælen også for Karma. Kanskje hadde du en konflikt med håndverkeren, som resulterte i et «hevnbad». Eller kanskje håndverkeren alltid hadde vært en stor Picasso elsker, og opplevde dette som et kunstverk, som var mye mer verdt enn et standardbad.

Nå nærmer vi oss hvorfor innsikt i egen motivasjon vil være nøkkelen for å leve et liv i flyt, med gode møter og et ønske om å forstå oss selv og menneskene rundt oss. Vi kan fort bli mistenksomme, og med det skape en underliggende ide om at alle vil lure oss osv.

Selv om livet har gråsoner på nærmest alle kanter, kan også vi være fulle av gråsoner, der vi ikke ser vår egen inkonsekvens. Dette er den tøffeste delen av selvutvikling. Vi må ned i kjelleren, der vi gjemmer smerte, bitterhet, manglende raushet, mistenksomhet og så videre og så videre.

Vi starter livet «under forvaltning» og frem til 12-13 år må vi adlyde, eller forsøke å finne hvordan vi skal overleve og komme oss gjennom livet. Hva er viktig, hva er riktig, hva er godt, hva er flott etc.

Jeg studerte psykologi (i USA) for over 20 år siden. Der hadde jeg en fantastisk professor, som «tvang» oss til «Selfmonitoring». Det innebar mye pensum om måter å forstå de menneskelige labyrintene. OG, vi måtte skrive ned hendelser, hver uke, som vi opplevde som gode eller dårlige, fine eller dumme, støttende eller krenkende. Og så måtte vi forsøke å se rollene og andre «points of views».

Dette er nærmest instinktivt ubehagelig, for veldig mange av oss vil at motparten skal være slem og vi være snille. Vi misforstår ikke oss selv, for vi har med oss historien vår. Så det å gå bak disse akutte følelsene, å lete etter sår, tidligere opplevelser av maktmisbruk eller handlingslammelse, er ikke nødvendigvis så lett til å begynne med. Vi måtte forstå at, og hvorfor, offeret kan bli overgriper, forstå at «perfeksjonisme» fører til angst og så videre.

Og nå lever vi i et samfunn der krenkelser og angst, depresjon og stille mobbing er nær sagt overalt, anklagelsene og mot-anklagelsene tar enormt med energi, og øker bare effekten av Newtons 3dje lov.

På Akashaskolen fokuserer vi veldig på hvordan vi kan håndtere dette sosiale, emosjonelle klimaet i vår kultur bedre. Fordi det gjør oss bedre i stand til å være trofaste mot vår sjel, vår etikk og vår dypeste sannhet. Og når alt kommer til alt er det dette KARMA dreier seg om! KARMA ER DENNE GAVEN. For det er en gave -men, kun hvis du er villig til å se din egen rolle i livets «dramaer».

Det å velge å fokusere på «kan det være andre sider ved denne saken jeg ikke ser», vil gi deg stor emosjonell frihet. Men, det er krevende, dersom du forsøker å finne møtepunkt og dialog, dersom andre involvert sementerer seg i sin fremskapte versjon.

Et tips når det gjelder selfmonitoring er at dersom du kommer eksepsjonelt godt ut av alle hendelser som skjer deg i livet; du er uskyldig, misforstått og utsatt for vond vilje; ALLTID… da er sannsynligheten stor for at du skjuler et stort lass av personlig skit i underbevisstheten din, som du ikke vil vedkjenne deg.

Det er faktisk det at du ikke vil vedkjenne deg det, som skaper KARMAEN.

Hadde du, i et lyst øyeblikk, sett at du alltid hadde klart å bøye hendelser til din fordel, hadde du hatt en stor mulighet for et EUREKA. Som ville være med på å endre Karmaen din fullstendig. Men, ikke som et offer eller som nedtrykt, men som et menneske som ønsker å gjøre nye, og bedre valg.

Går tilbake til Nobelprisvinnerne, som jeg nevner tidligere; de har opplevd så store personlige belastninger, at de kunne ha stengt seg inne, gjemt seg, og fått all støtte for at det var det eneste riktige. De har virkelig opplevd livets grusomhet på kroppen, og begge uten å ha gjort eller at det var noe som «inviterte» til dette.

Uten å kunne snakke for «alle» ville vel de fleste av oss sagt at nå kan du ikke tåle mer, utsette deg for mer, nå er det for farlig. Men, i disse enestående personene, lå det en vilje til å ikke la seg forbli i frykt.

Og da kjenner i alle fall jeg på at mitt livs fortrengninger, barnslighet og selvmedlidenhet, ikke fortjener å bo i min underbevissthet. Dette er små erter og skrubbsår. Jeg vil, for min del, og for den kollektive bevissthetens skyld, rense mine livsløgner og urene noter.

For det renser faktisk verdenskarmaen også! Vi hjelper de som har våget så inderlig mye mer, ved å dypt resonnere til deres mot og integritet, etikk og kjærlighet for menneskeheten.

Dette er igjen, den kvantefysiske måten vår frie vilje opererer. Vi må velge, det velges ikke for oss.

OK! Så har du fått litt innsikt i at både realfag, samfunnsstruktur og ditt etiske, spirituelle jeg, ER underlagt KARMAENS årsak og virkning.

Hva gjør du om du havner midt mellom to «sannheter»? Eksempelvis at du alltid har følt deg lite attraktiv, og når du finner en partner, leter du bare etter bra sider, og finner du det ikke, bøyer du sannheten, slik at partneren din fremstår fabelaktig.

Så er du i sosialt lag, og din partner viser en side som enten er grov, diskriminerende, eller overdrevent flørtete. Kanskje en god venn påpeker at dette var ubehagelig. Hva gjør du da? Innrømmer du at du nok har pyntet på personenes karaktertrekk noe, og vil ta dette opp? Blir du med på partnerens forklaring på at din venn ikke har humor, eller er over-kjedelig, ikke tåler en spøk eller at noen tøyser og tuller?

Kanskje dette er GAVEN fra underbevisstheten din. Kanskje trenger du å finne dypere respekt for deg selv, og hvem du vil ha inn i livet ditt. Kanskje trenger du å forløse hvor redd du er for konflikt, eller hvor redd du er for å bli «avslørt» som ikke-perfekt.

Her ligger det mange muligheter. Velger du å fortrenge det, vil du bli reddere. Og, dette vil bli en ny oppgave for sjelen din å hjelpe deg til å innse KARMATISK. Så da vil du oppleve enda flere opplevelser med «to sannheter» og få muligheten til å være tro og sann mot din dype frykt, på en frigjørende måte. Dette er veien til et positivt liv.

Så at «KARMAEN går fort om dagen» er fordi vi har så uendelige mange muligheter til å velge å være tro mot oss selv, og både enhver av oss og menneskeheten trenger at vi gjør akkurat dette. Men, det krever «soul-searching» og for mange av oss behøves verktøy og teknikker for å skrelle de innerste lagene, de som vi tror er de mest smertefulle. Det er de ikke, når man har riktige verktøy, støtte og veiledning.

Jeg kan komme med en hærskare av eksempler, på blessings in disguise, i form av konflikt, angrep, persondrap og uetisk adferd. Både som terapeut i mange år, men også rent personlig. Siste lille stikkord, dersom du ønsker å komme ned til alt det gode, fantastiske og nærende livet har å by på, er at alt du blir misunnelig på, utløser en mulighet for renselse.

Blir du misunnelig på andres økonomi, vil du kunne tiltrekke deg absurde økonomiske situasjoner, er du misunnelig på andres relasjoner eller kjærlighetsforhold, vil du kunne bli testet, utover hva du selv kunne trodd.

Er du misunnelig på at andre har barn som har større kjærlighetsbånd til sine foreldre enn deg, er du misunnelig på at andre har et mer «spennende» arbeidsområde enn ditt, er du misunnelig på at andre fremstår som mer «attraktive» enn deg, osv, osv.

Her kan vi liste opp hele volum på størrelse med telefonkataloger av hva som kan aktivere en Karmatisk mulighet for renselse, selvaksept, dyp respekt, engasjement, kreativitet, og ikke minst «TILFELDIGHETER»! HUSK AT TILFELDIGHETER ER GUDS MÅTE Å FORBLI ANONYM….

Ser du hvorfor Karma er det letteste og vanskeligste?? VIL DU LØSE OPP DE DYPE SÅRENE, MISUNNELSEN OG SORGEN? ØNSKER DU Å IKKE GÅ Å VÆRE SÅ REDD???
Meld deg på Akashaskolens Introkurs: