Akasha skolen tilbyr et 3-årig studie som utdanner deg til akasha terapeut. Etter dette tilbyr vi et «evigvarende» fjerde år, der pensum utvikler seg hele tiden, og der du vil studere sammen med alle de som har fullført 3 års programmet og som fortsatt ønsker å studere på skolen.
Første året: clairvoyance

Første året på akasha skolen dreier seg om å øve opp evnen til å bruke intuisjonen bevisst. Som mennesker rommer vi i prinsippet alle svar i oss selv. Det dette innebærer er at det å trene opp evnen til å hente opp vår egen informasjon henger direkte sammen med i hvilken grad vi har kontakt innover. Innen psykologien snakker man ofte om at identiteten vår preges av hvor godt vi har kontakt med tankene og følelsene våre. Man sier ofte; ingen identitet = ingen intimitet. Det dette innebærer er at vi klarer ikke å etablere meningsfylte relasjoner som gir oss påfyll og substans i livet, før vi er i stand til å etablere en slik meningsfylt relasjon til oss selv.

Noe av det vi virkelig vier mye tid til på første året er å få kontakt med vårt eget mottaksapparat. Det er kun om vi er enige bevisst og ubevisst i at vi fortjener de målene vi ønsker å nå, at vi reelt sett har noen sjanse til å nå dem. Dersom du tror at du får bedre selvbilde om drømmeprinsen eller prinsessen faller for deg, så viser all psykologisk kunnskap at dersom du ikke bevisst og ubevisst er enig i at du er «verdt» denne personens gunst, så vil man lett vasse i frykt for å bli forlatt, bli avslørt, og unødvendig sjalusi vil kunne svartmale dagene. Eller du får en jobb som er høyere lønnet enn dine indre forventninger, så får man ofte svært mye stress på å aldri bli «avslørt» som ikke verdig eller mye tid går med på å overkompensere.
Reading

Vår grunnleggende hovedteknikk for å trene opp evnen til å hente våre indre ressurser og svar er metoden «reading» som dreier seg om å lese ut den innsikten som bor i oss. For å flytte kunnskap fra ubevissthet til bevissthet trenger vi et virkemiddel som gir oss tilgang på informasjonen. Husk at all informasjon og alle tanker egentlig består av energier eller frekvenser. Øyet vårt ser ikke egentlig gjenstander og ting, øyet vårt oversetter frekvenser til bilder (kalt fourier transformasjoner). På samme måte vil hele den fabelaktige informasjonen som underbevisstheten vår huser eksistere som frekvenser.

Det du lærer deg og trener opp på første året på akasha skolen er å trene opp en utvidet evne til å bli bevisst din egen informasjon, på en slik måte at du forstår hvordan du som menneske fungerer. Gevinsten av dette er at du lettere kan gjøre valg som gavner deg og ditt unike utgangspunkt bedre. Vi er alle elever på livets skole og vi har alle temaer vi skal lære for å utvikle oss som menneske. Det dette betyr er at for å knekke de individuelle kodene du trenger for å gå videre i livet, må du første identifisere hvilke elementer du akkurat nå trenger å forstå for å løse opp i det du sitter fast i.

Vi opplever at det å integrere intuisjonen, som en permanent del av sanseapparatet, tilbyr en dybde i det å være et helt menneske. Gode ledere og mennesker som ledes innenfra forklarer ofte selv at de «nærmest bare vet» hvordan de skal løse ting, hva svaret er og hvordan utfallet blir. Dette er det som skjer når vi lærer oss å stole på intuisjonen vår. Det gjør at våre studenter til stadighet setter ord på at de har fått så mye større selvtillitt og raushet av å utvikle intuisjonen sin.
Praktisk

For å bli tatt opp på akasha skolens første år er introkurset obligatorisk. Skolen går over ett år og består av 2 semestre. Hvert semester har 4 helgekurs og 3 muligheter for intuisjonstrening hver uke, der eleven selv bestemmer om den ønsker å komme en eller to eller tre ganger pr. Uke, eller variere dette. Første tirsdag i måneden har vi fordypningsforedrag som belyser viktige temaer. Skolen kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid. Skolen koster 28 000,- til sammen for et helt år. Første året på akasha skolen har opptak to ganger i året; vår og høst.
Andre året: akasha behandler

På andre året tar vi for oss hva som skal til for å nå målene våre. Vi går i dybden på hvilke faktorer som stopper oss fra å gjøre de endringene vi kanskje ønsker så inderlig å gjøre. Det er en serie av faktorer som spiller inn for at vi kan transformere en tanke, en idè eller et ønske fra å være energi og håp, til å manifestere seg i det materiske som et faktum. Vi bruker flere uker på å identifisere alle disse faktorene slik at vi kan forstå nettopp hvilke elementer som stopper hver av oss individuelt.
Ofte så ligger blokkeringen steder vi aldri har tenkt på at kan påvirke oss.
Kommunikasjon

Deretter jobber vi med hvordan kommunikasjon fungerer i praksis, vi tar for oss innslagspunktene for kommunikasjon, fellene og hva som skjer i forhold til hvordan vi relater oss til de rundt oss. Hva mennesker ser og antar om oss ved første møte og hva som skal til for å flytte på slike antagelser. Også de antagelsene som aldri vil bli formulert eller bli noe tema. Vi ser også på hva som gjør at kommunikasjon stopper opp og hvorfor dette skjer med enhver i tide og utide. Dette er svært resultatskapende forståelse.

Poenget med å forstå kommunikasjon er å fremme valgfrihet. Av og til kan vi snakke om nærmest det samme, men ordvalgene våre får oss til tro at motparten er uenig eller kommuniserer noe annet. Det å utvikle forståelse om slike mekanismer, som vi støter på praktisk talt hver dag, gir oss en større grad navigasjonsmulighet. Vi opplever også at mennesker blir mer rause når ting kan settes inn i former man forstår og at man dermed unngår å ta ting helt personlig som ikke er ment slik. Nettopp det å opparbeide en objektivitet til kommunikasjonsmekanismer gir oss mulighet til å velge om vi skal ta ting i verste mening eller om vi skal forsøke å oppklare det som kanskje er en misforståelse.
Energier

Vi jobber også dyptgående med energisystemene våre, hvilke krefter som reguleres hvor til enhver tid og hvordan vi ved å forstå sammenheng mellom tanke og kropp, hvordan tankene setter seg i kroppen og i energilagene våre, har større mulighet til å beholde flyten i hverdagen. Her jobber vi dypt i de forskjellige spirituelle retningene og har kontakt med frekvenser som binder oss til menneskeheten som sådan.
Stressmestring

Andre året avsluttes med å forstå stress og stressmestring. Noe av det som kommer i kjølevannet av å utvikle intuisjonen og kontakten innover er at vi kommer til et punkt der vi er i stand til å identifisere hva som egentlig driver oss og hva som egentlig stresser oss. Går man analytisk dypt nok ned i de fleste faktorer vi oppfatter at stresser oss vil vi se at det slettes ikke er her problemet ligger. Vi trenger å tørre å bli ærlige nok til å jobbe med det underliggende stresset; det som egentlig stresser oss og der hvor de virkelige endringene kan gjøres. Dette krever villighet til å være bunn ærlig, da det defokuserte stresset «beskytter» oss fra å se vår dypere virkelighet i øynene. Det å løse opp stresset fra bunn av gir selvsagt også helt andre resultater enn å forsøke å endre på faktorer som egentlig ikke teller, når alt kommer til alt.
Hellig geometri og alkymi

På andre året har vi også et spesialopplegg som utdanner elevene innfor energibehandling med quarts krystall. Dette er et svært utvidet opplegg fra det åpne helgekurset. Her vil eleven få en komplett behandlingsutdannelse som står på egne ben. Vi jobber med å balansere energibanene i forhold til de temaer, energier, frekvenser som, via et svært nøyaktig testesystem, klienten viser at den trenger å jobbe med. Vi jobber med den spirituelle alkymien og den hellige geometrien. Dette kurset er svært ettertraktet og studentene på tredje- og fjerdeåret repeterer dette så ofte de får anledning.
Tredje året: akasha terapeut

På tredje året jobber vi spesielt i dybden av kommunikasjonsfaget. Vi benytter oss av kommunikasjonens fagfelt innenfor personlighetspsykologi.
Vi begynner tredje året med å inngående forstå arketyper og hva som til en hver tid påvirker oss som sosiale vesener. Mennesker er pr definisjon «flokkdyr» og vi er påvirket av det dypt menneskelige alle sammen, enten vi vil eller ikke. Våre rollemodeller, våre roller, våre ideer om godt og vondt, om bra og dårlig, -enhver roman, tv-serie eller hollywood film som rører noe i oss, føres av menneskelige roller som vi kan ta del i og identifisere oss med. Dette skjer for det meste ubevisst og det er verdifult å forstå hva som ligger i disse dypere rollemønstrene.
Personlighetspsykologien

Når vi har jobbet med våre dyproller og arketyper så går vi over på personlighetspsykologi. Personlighetspsykologien er noe av det virkelig mer spennende man kan studere (synes vi…) og i usa har man siden 60 tallet forsket frem en nasjonal standard som heter dsm. Den mengde arbeid som er nedfelt i å analysere hva personlighet er og hvordan vi mennesker er skrudd sammen er uten sidestykke i verden. Og det er kanskje ikke så rart at den amerikanske standarden er den mest gjennomførte. De er 270 millioner mennesker og svært åpne for- og komfortable med, å benytte seg av psykologiske tjenester. Psykologien dreier seg her ofte om diagnoser og det å vite når personer har kommet i former for «ubalanse». Men det er ikke spesifikt dette psykologiske aspektet vi underviser i på skolen.

Det vi underviser i er kommunikasjonsfagets personlighetsforståelse, som også dreier seg om hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Men her innenfor «normalen», altså i forhold til mer eller mindre grad av balanse, og uten at vi trenger noen psykologisk diagnose. Det som er viktig å forstå med personlighet er at mennesker kan være store selvmotsigelser i seg selv, det går fint an å være skikkelig gira på å være festens midtpunkt samtidig som man er dypt sjenert, eller elske lange turer i naturen samtidig som man kjenner seg selv som vanvittig lat osv. Osv. Det å forstå personlighet gir en dyptgripende innsikt i hvordan man selv er skrudd sammen, på godt og vondt, og helt nødvendig om man ønsker inngående selvinnsikt.
Kommunikasjonspsykologi

Når vi jobber med hvordan vi kommuniserer innover vil vi havne over i det som kalles kommunikasjonspsykologien. Dette dreier seg om de valgene vi konstant har i forhold til å definere oss selv som menneske. På forskjellige arenaer i livet vil det være uttallige deler av meg som er relevante, men som er totalt uten relevans andre steder; i skobutikken vil de vite skonummeret mitt, hos myndighetene vil de kanskje vite personnummeret mitt, og hos frisøren vil de vite hårfargen min –eller den hårfargen jeg ønsker… men jeg setter ikke opp skonummeret mitt på cven min, jeg tar ikke med personnummeret mitt når jeg skal selge noe på finn.no og jeg formidler ikke hårfargen min om jeg skal sende inn en sykemelding. Hmmm, dette er jo bare absurd, kan man jo si. Men faktum er at veldig ofte så er de koblingene vi gjør mellom hva vi liker ved oss selv og hva vi misliker og hvordan vi lar dette få innflytelse og direkte påvirkning på helt irrelevante felt like absurd.

Mennesker kan koble manglende skoleresultater med frykt for ikke å bli likt som menneske, eller selvopplevde tilkortkommenheter i forhold til utseende, som avgjørende på hva slags utdannelse de tør å velge, eller ideer om å ikke strekke til på livets ulike arenaer på bakgrunn av valg foreldre har gjort, historien til søsken som kanskje har utfordringer osv. De aller fleste av oss går med slike «feilkoblinger» mellom «problemer» og utfall og vi får det betraktelig mye bedre når vi klarer å nøste opp i disse. Måten vi detekterer slike «feilkoblingen» ligger i å forstå vår indre kommunikasjonspsykologi på en slik måte at vi tør å være ærlig nok mot oss selv til å kunne ta tak. Dette kalles ofte en frigjøringsprosess, fordi vi oppnår å bli friere som menneske fordi «irrelevante» faktorer ikke lekker over i livet vårt hele tiden.

Hele tiden vil readingen og intuisjonsarbeidet utgjøre verktøyene vi benytter for å jobbe oss gjennom denne innsikten. Verdien er uten sidestykke og gjør også at denne kompetansen med stor effektivitet kan brukes terapeutisk. Vi vil ikke jobbe i psykologenes farvann og vi diagnostiserer ikke. Vi jobber med å forstå hva personlighet er, hva man vet, gjennom den amerikanske forskning som er foretatt i stort monn siden 60-tallet, at er faktorer som gir oss forskjellig personlighet, forskjellige grunnverdier og forskjellige drivkrefter. Når vi som mennesker identifiserer kjerneverdiene våre, drivkreftene våre og våre dypere mål, er vi betydelige mye nærmere å nå dem. De aller fleste av oss har brukt år av livene våre på å forsøke å realisere mål som egentlig ikke er våre egne.
Fjerde året: «evigvarende påbygningsår»

Da ukene har begrenset med dager og våre studenter ikke ønsker å slutte og studere hos oss, har behovet for et «evigvarende» fjerde år oppstått. Dette er et opplegg der alle som har fullført tredjeåret kan følge. Vi jobber med et bredt spekter av temaer, men alle som begynner på fjerde året vil bli undervist i vårt opplegg for relasjonskompetanse.

Her jobber vi med et forskningsbasert og dokumentert opplegg for å forstå de egentlige og faktiske faktorene som gjør om vi er i et langvarig forhold, gjerne hele livet, og opplever det som et lykkelig forhold eller ikke. Grunnen til at alle på fjerdeåret følger dette opplegget er den ekstreme faktiske statistikk som følger denne forskningen. Den er et stort samarbeid mellom flere store universiteter i usa og har vist seg å stemme med så forbløffende resultater at psykologiprofessorene som har fulgt det i de mange tiår de nå har jobbet, nå kan med, dokumentert, 91% sikkerhet formidle om ekteskapet kommer til å vare eller ikke, etter å ha observert parets kommunikasjon i 5 minutter. Dette er forbløffende, men det som vi synes er så spennende er at man kan trene seg som individ og par til å kommunisere slik at energien holdes positiv i forholdet og dermed at man forblir et par.