Ofte snakker vi om intuisjon som den sjette sansen. Men skal man være helt presis så er intuisjonen, rent evolusjonsmessig, den første sansen. Det er faktisk ikke mer enn et drøyt tiår siden man forstod sammenhengen mellom intuisjon som sans og det som kalles det enteriske nervesystem. Dette var den første måten vi, evolusjonsmessig (her snakker vi fra og med amøbestadiet…) tilegnet oss informasjon. Det finnes etter hvert hyllemeter med forskning, bøker og artikler som viser til at intuisjonen var vår første aktive måte å kommunisere på.

Dette berører både det vi i dag kalles kroppsspråk, men også ren og skjær telepati, da det, for våre forfedre på de afrikanske steppene, var livsnødvendig å ikke «bråke» eller lage lyder, på grunn av konstant rovdyrfare. En av dem som driver med slik forskning er den amerikanske professoren i sosiologi, Dr. Jonathan H. Turner. Han redegjør evolusjonsmessig for hvordan våre forfedre kommuniserte, uten språk, og skapte sosiale strukturer og emosjonelle bånd lenge før mennesker fysisk kunne prate. Det er svært interessant å se hvordan de som overlevde var de som lærte seg å «sanse» hverandre ved hjelp av intuisjon, -den sjette (eventuelt første) sansen.

Evolusjonen setter spor

Dette er nå sett opp mot hvordan hjernen vår er sammensatt og det finnes klare sammenhenger med denne sosialiseringen og evnen til samhold, gruppe-energi og solidaritet og hvordan vår moderne hjerne fungerer. Disse sporene viser seg i hver og en av oss sin nevrologiske sammenkobling i hjernen. Det er også slik at noen mennesker har lettere kontakt med denne delen av hjernen sin, akkurat som noen har «medfødte» evner i forhold til det som kalles «språkøre», «tallhjerne» eller musikalitet. Dr. Joe Dispenza er en av de som tar til orde for det at hjernen kan utvikles i voksen alder ved å jobbe med bevissthetstrening. Det finnes mange veier til Rom her, svært mange av de forskjellige meditasjonsformene som finnes har som formål å aktivisere bevisstheten og kontakten med øyeblikket, mange av Østens kampsporter har også det formål å trene opp bevissthet, kanskje den mest fremtredende her er kampsporten Kendo, der man virkelig jobber med å oppøve evnen til å «lese» motstanderen.

Bevissthet

Fakta om bevissthet: vanlige mennesker mister kontakten, her og nå, med øyeblikket hvert 6-10 sekund pr. minutt. Det betyr at vi, uten trening ikke klarer å holde oss i nuet lenge nok til å gjøre særlige forandringer eller skape særlig nye muligheter inn i livet vårt. Tankene flyr mellom fortid -og veldig ofte alt det vi ikke er fornøyd med, og til fremtid, og svært ofte det vi frykter, bekymrer oss for og opplever at vi ikke mestrer. Dette betyr, rent psykologisk, at mesteparten av menneskene i praksis drar alt det man irriterer seg over og er misfornøyd med i fortid, rett inn i fremtid, da det vi bruker energi på er det som aktiviseres.

Så for å si det med Henry Fords sine ord: Si at du får det til og si at du ikke får det til, og du vil finne ut at du har helt rett…

Dette betyr rent praktisk at tankens kraft beviselig vil sette preg på hvordan livene våre oppfattes. Men, det man også i dag vet i hjerneforskningen er at det må aktivisering av frontallappen til for at mennesker skal klare å bryte mønstre, tenke nytt og skape nye erfaringer. Dette er gjentatte ganger påvist og dette er også nøkkelen til det å være sin egen lykkes smed. Det er også slik at hjernen bearbeider 400 milliarder bits med informasjon pr sekund, men vi er bare bevisst 2000 bits av dem. Dersom vi enten, ved å trene opp evnen til å være bevisst kan utnytte mulighetene våre bedre eller øke antall bits vi oppfatter så får vi helt andre muligheter til å utnytte den frie viljen.

Frontallappen

Ledene hjerneforskere i dag sier direkte at dersom vi ikke oppøver aktivitet i frontallappen så er vi i prinsippet blottet for fri vilje. Dette er ganske dramatisk, men det er altså vitenskapelig forankret. Dr. Candace Pert, som er professor ved Georgtown Universitetet i Washington DC er en av de ledende ressursene på verdensbasis på det å forstå kjemien i hjernen. Hun sier: «måten hjernen er sammenkoblet er slik at vi bare ser det vi tror er mulig. Og vi sammenligner mønstre som allerede eksisterer i oss selv, betinget av det vi allerede har opplevd. Konsekvensen av at vi ikke bruker vår frontallapp er at vi tror vi har fri vilje, men egentlig så har vi ikke det, vi velger å repetere det vi allerede vet». Dr. Pert har bevist at vi kan trene oss selv til å ha nær kontakt med hvordan vi gjør gode valg for oss selv og til å være bevisste de bevisste valg vi velger!

Dr. Emeritus ved Stanford Universitetet, William Tiller sier: «Din bevissthet vil få mulighetene til å materialisere seg, bare du er bevisst nok». Denne bevisstheten er da direkte linket opp mot aktivisering og bruk av frontallappen.

Fakta

Blant de enorme mengder fakta som i dag finnes om frontallappen, sier Dr. Joe Dispenza (forfatter av bland annet boken «Evolve your brain»): «Det som separer oss mennesker fra alle andre livsformer er størrelsen på frontallappen opp mot resten av størrelsen på hjernen. Frontallappen er den delen av hjernen som er ansvarlig for faste intensjoner, for å gjøre valg, for å regulere oppførsel, for inspirasjon. Det er selve setet til det som gjør at vi kan ta informasjon fra våre omgivelser, behandle det, for så å lagre dette i hjernen slik at vi kan fatte avgjørelser og valg som er annerledes enn de avgjørelser og valg som vi har gjort før i livet».

I forhold til å få kontakt med intuisjonen og frontallappen kan evnen til å oppleve nye ting oppøves. Helt konkret og tidstypisk kan vi bruke som eksempel evnen til å se engler. Denne evnen er det blitt rapportert om fra alle verdenshjørner og alle kulturer og til all tid. Det gir en viss indikasjon på at det er et utbredt fenomen. Også på Akasha skolen har vi helgekurs der evnen til å ta inn denne typen energier oppøves og vi lykkes godt med dette –hver gang. Ut fra vitenskapen i dag kan det da erklæres at når noen sier at engler ikke finnes og det er så mange vitnesbyrd på det motsatte, at dette uttales av personer som ikke har jobbet med bevisstheten sin og evnen til å forholde seg til «sannheter» utover det man selv ikke tror er mulig. Man er verken gal eller naiv dersom man velger å trene opp den grad av bevissthet i forhold til bits pr sekund at man oppøver en mer aktiv hjerneaktivitet, da spesielt i forhold til frontallappen og klarsyn/intuisjon. Akkurat som det er helt sant for en fargeblind at det ikke finnes noen rød ball i det grønne gresset, kan det jo være slik at noen kanskje er «engleblinde»…