I vår vestlige verden var det Carl Jung som først brakte på bane prinsipper rundt en kollektiv underbevissthet. Han mente vår bevissthet var kun som toppen av et isfjell som man så over vann, mens underbevisstheten var den delen under vann. Gikk man enda dypere så man at isfjellet faktisk var en del av havbunnen og knyttet sammen med resten av isfjellene. Dette er en ganske forenklet forklaring, men det dette bygger på er at vi som menneskehet, eller menneske enhet faktisk er en helhet bygget opp av oss alle som individer. I denne enheten bygger det seg opp felles symbolikk og dypere referanser. Dette bygget Jung fra sin erfaring som psykiater. Han arbeidet flere år ved mentalsykehus i USA, men han reiste også verden rundt. Dette på en tid uten noen form for kommunikasjon eller informasjonsutveksling, slik som i dag. Det han fant var slående, over alt i verden hadde mennesker og samfunn de samme symbolene, de samme drømmene og samme mytologiske forklaringene. Det var forbløffende når han i begynnelsen av forrige århundre kunne finne igjen de eksakt samme mandalaene (seremonielle sirkler av farget sand, med intrikate mønstre og svært avansert og dyptgående symbolikk) hos Tibetanske munker som han hadde funnet hos Navaho indianerne i USA. Dette var svært utviklede samfunn som aldri hadde kommunisert med hverandre -og de bygget opp de samme unike og intrikate mønstre.

«Tilfeldigheter»…

Fra ideen om arketyper og kollektiv underbevissthet, begynte forskning å komme opp med resultater som dreide seg om slike «tilfeldigheter», bare denne gangen i bevissthet. Det begynte med Harvard forskeren W. McDougall som på 1920 tallet gjennomførte undersøkelser på rotter. Disse ble fulgt i generasjoner og det de skulle lære var å unngå en opplyst utgang. Det viste seg da at hver generasjon lærte dette raskere og raskere, noe som ikke skulle kunne skje rent genetisk, da arvematerialet, vårt, DNAet, kun inneholder informasjon til å bygge opp genene vi arver fra våre foreldre. Alle våre erfaringer og tanker registreres som elektrokjemiske signaler og overføres ikke, dvs kodes ikke inn i DNAet vårt. Denne oppdagelsen av at generasjonene lært seg ting betydelig raskere enn forrige var så uforståelig for mange forskere at det har blitt utført en rekke forsøk tilsvarende dette, og samtlige viser det samme.

Den samme effekten ble registrert i det som kalles «the Hundredth Monkey Phenomenon». Dette fenomenet skjedde mellom 1952 og 1958 da noen aper på den japanske øyen Koshima mistet søtpoteten sin i sanden. En av babyene tok deretter, for første gang registrert av noen forskere på verdensbasis, og vasket søtpoteten sin for å få den ren. Dette spredte seg til andre aper på samme øya og etter hvert ble det flere som vasket søtpoteten. Men da ca 100 aper hadde lært seg vasketrikset kunne plutselig alle apene på øya det, og det stoppet ikke der, for plutselig kunne apene på naboøyene det og deretter kom det inn rapporter fra hele verden om at apene plutselig hadde begynt å vaske søtpotetene sine.

Morfogenetisk felt

Biologen Rupert Sheldrake begynte å sette mengder av tilsvarende påfallende utslag sammen til en teori om noe som ble kalt for «morfogenetisk felt» eller «morphic fields» på engelsk. Kort forklart dreier dette seg om et felt, på linje med fysiske felt som elektromagnetiske felt, gravitasjonsfelt eller higgs-feltet, et område som berører og påvirker. Det morfogenetiske feltet inneholder «monteringsanvisningen» med all informasjon nødvendig for å bygge en organisme. Sheldrake mener at alle arter har sitt morfogenetiske felt, der alle medlemmene av arten er med å utgjøre feltet som helhet. Det man vet i dag er at DNA inneholder kun informasjon om konstruksjonen av «byggestener» som må til for å bygge en organisme, men den inneholder ingen kunnskap om hvordan disse byggestenene skal settes sammen (litt som Ikea produktene i gamle dager).

Et annet viktig element er at det morfogenetiske feltet lagrer informasjon, ikke bare utseendet og sammensetningen blir lagret, men også adferd, innlæringsmønstre og utvikling av arten. Dette betyr at vi alle kan ha tilgang til et menneskelig informasjonsmateriale som rommer alle tanker tenkt, all forståelse og kunnskap som deler av menneskeheten har tilegnet seg. Selv om teorien er omstridt ligger det ganske konkret forskning som støtter den, både det faktum at IQ på mennesker øker nærmest eksponentielt og rene genetiske forsøk. Når det gjelder IQ er det foretatt forskning som tilsier at de som hadde skåret blant de 10% beste i en IQ test for 100 år siden, ville ha vært blant de 5% dårligste i dag… Dette ble avdekket av en forsker fra New Zealand som heter James Flynn. Det er flere forskningsresultater som viser til det samme. Det som er interessant er at antallet mennesker som i forrige generasjon ville bli klassifisert som genier har økt med 20 ganger på èn generasjon. Da begynner det å bli interessant å se på virkeligheten rundt den kollektive bevissthet.

Den andre siden av forskning rundt morfogenetiske felt er mildt sagt forbløffende. Biologer har fullstendig kartlagt alt DNA på blant annet sebrafisker og bananfluer. Dette gjør at de vet nøyaktig hva i DNA koden som utvikler seg til hva. Med denne kunnskapen kunne de fullstendig fjerne genene for utvikling av øyne og syn på bananfluer. Dette betydde at alt avkom etter disse fluene ville være uten genetisk arvemateriale for syn (det var ikke slik at de var blinde, det fantes ikke DNA for syn- akkurat som vi ikke har DNA for å utvikle en kenguru-pung eller et skilpaddeskall). De neste generasjonene bananfluer ble unnfanget, også de blinde, men så plutselig, etter noen generasjoner begynte alle bananfluene å få øyne og syn igjen. Helt av seg selv var DNAet restaurert, slik at disse bananfluene igjen hadde nøyaktig det samme genetiske materialet som sine artsfrender. Dette er slike forskningsresultater som underbygger ideen om det morfogenetiske feltet.

Clairvoyance

Det er også slik forskning som gjør at flere og flere innen vitenskapen anser at telepati og klarsyn eller clairvoyance er mulig, fordi vi alle berøres av det felt som inneholder all informasjon. Det er nesten som Internett, dersom all informasjonen på PCen din havnet på Internett, ville det kun være snakk om å utvikle gode søkeevner så ville det være mulig å laste ned dine filer og all din informasjon. På samme måte blir da alle tankene dine, erfaringene dine og innsikten din lastet inn og samlet i det morfogenetiske felt. I den spirituelle og teosofiske verden har dette feltet i årtusener blitt kalt Akashafeltet, eller Akashic records, som beskrives som et gigantisk bibliotek av alle sjelers historier, karma og inkarnasjoner. Det spennende er nå at vitenskap og spiritualitet egentlig går som hånd i hånd og kan utfylle hverandre perfekt. På Akasha skolen jobber vi også med det menneskelige materialet og potensialet og ser forbløffende resultater når evnen til bevissthet fokuseres på alle mulighetene som ligger for oss som er en del av menneskeenheten.